Nota prawna Lohmann Polska Sp. z o.o.

Lohmann Polska Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 2

81-577 Gdynia

Polska 

Prezes Zarządu:

Leszek Pykosz

tel.: +48 (0)58 555 81 50

fax: +48 (0)58 551 50 61

Company's registration:

KRS 0000 12 2974

Tax registration No.: 584 04 52 178

VAT: PL584045217

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, fotografie, grafiki, dźwięk, animacje i materiały wideo oraz ich układ na stronach internetowych firmy Lohmann są chronione prawem autorskim oraz innymi odpowiednimi normami prawnymi. Zawartości tych stron internetowych nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre strony firmy Lohmann zawierają ilustracje, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronach internetowych firmy Lohmann są chronione prawem o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek/produktów, logo i symboli firmy Lohmann. Wykorzystane na naszych stronach marki/produkty i elementy układu graficznego są własnością intelektualną firmy Lohmann GmbH & Co KG, Neuwied, Niemcy.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z największą starannością. Pomimo to firma Lohmann GmbH & Co KG nie może zagwarantować bezbłędności ani dokładności prezentowanych tutaj informacji. Firma Lohmann GmbH & Co KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tych stronach internetowych, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania ze strony firmy Lohmann.

Firma Lohmann GmbH & Co. KG nie ma wpływu na treść i prezentację stron, do których umieszczono łącza na stronach Lohmann oraz zrzeka się odpowiedzialności za zawartość tych stron i nie uznaje ich za swoją własność.

Licencja

Zawarta na stronach internetowych Lohmann własność intelektualna w postaci patentów, marek/produktów i praw autorskich jest prawnie chroniona. Te strony internetowe nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Lohmann ani osób/firm trzecich.

Zalecenia prawne

Firma Lohmann GmbH & Co KG dziękuje za odwiedzenie stron internetowych i zainteresowanie jej produktami. Wszystkie dane osobowe pobierane za pośrednictwem stron internetowych firmy Lohmann GmbH & Co KG są zapisywane i przetwarzane wyłącznie w celu indywidualnej obsługi, przesyłania informacji o produktach lub przedstawiania ofert usług. Firma Lohmann GmbH & Co KG zapewnia, że Państwa dane traktowane są jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Zarząd

Elmar Boeke, Martin Schilcher

Kierownik ds. Marketingu, Komunikacji i PR

mgr inż. Ralph Uenver, Christina Barg-Becker M.A.

Adres

Irlicher Straße 55 56567 Neuwied / Germany

Telefon: +49 2631 34-0

Faks: +49 2631 34-6661

E-Mail: info@lohmann-tapes.com

Nr ident. podatkowej: DE 149 511 906

Lohmann GmbH & Co. KG

56504 Neuwied/Niemcy

Spółka komandytowa z siedzibą w Neuwied

Sąd Rejonowy w Montabaur Rejestr Handlowy Dział A – HRA 10131

Osobiście odpowiedzialny udziałowiec

Lohmann Verwaltungs-GmbH z siedzibą w Neuwied

Sąd Rejonowy w Montabaur, Rejestr Handlowy Dział B – HRB 10454

Ochrona danych osobowych

   1. Informacje ogólne

    Podmiotem odpowiedzialnym za witrynę http://www.lohmann-tapes.com/ jest spółka Lohmann GmbH & Co. KG reprezentowana przez członków zarządu Elmar Boeke Martin Schilcher Irlicher Straße 55 56567 Neuwied, NIP UE zgodnie z § 27 a ustawy o podatku obrotowym: DE 149 511 906, telefon +49 2631 34-0, e-mail info@lohmann-tapes.com (nazywana w dalszej części: Lohmann). Jeśli firma Lohmann gromadzi dane, odbywa się to zgodnie z odnośnymi przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawy o mediach elektronicznych (TMG).

   2. Gromadzenie danych anonimowych

    Dane dostępowe/pliki dziennika serwera

    Oferent (lub jego provider) gromadzi dane na temat każdego dostępu do oferty (tzw. pliki dziennika serwera). Do danych dostępu należą: nazwa wyświetlanej strony, plik, data i godzina wyświetlenia, wielkość przesłanych danych, komunikat o udanym wyświetleniu, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, URL referrer (odwiedzona poprzednio strona), adres IP i provider przesyłający zapytanie. Oferent używa danych protokołu wyłącznie do analiz statystycznych w celu udostępnienia, zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Oferent zastrzega sobie jednak prawo do późniejszej kontroli danych protokołu, jeśli ze względu na określone przesłanki zaistnieje uzasadnione podejrzenie wykorzystania niezgodnego z prawem.

    Włączenie usług i treści stron trzecich

    Może się zdarzyć, że do tej oferty online zostaną włączone treści stron trzecich, jak na przykład filmy z witryny YouTube, mapy z Google Maps, kanał RSS lub obrazy z innych stron internetowych. W związku z tym dostawca tych treści (nazywany w dalszej części „innym dostawcą”) ma dostęp do adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie można przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest tym samym konieczny do wyświetlenia tych treści. Staramy się używać tylko takich treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, jeśli inny dostawca gromadzi adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli jest to nam wiadome, przekazujemy stosowną informację użytkownikom.

    Google Analytics

    Niniejsza oferta korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej witrynie adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna dla tej witryny. Na zlecenie operatora niniejszej witryny Google będzie wykorzystywać niniejsze informacje w celu oceny wykorzystania tej witryny, tworzenia raportów o aktywności na tej witrynie oraz w celu świadczenia dla operatora witryny innych usług związanych z użytkowaniem witryny i Internetu.

    Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może ponadto uniemożliwić rejestrację generowanych przez cookie danych odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP) i ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ogólnych informacjach dotyczących Google Analytics i ochrony danych. Zwracamy uwagę, że system Google Analytics został na tej witrynie rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowej rejestracji adresów IP (tzw. maskowanie IP).                                                                      
   3. Gromadzenie danych osobowych

    Lohmann używa danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu spełnienia obowiązków umownych oraz o ile dane te zostały podane przez użytkownik dobrowolnie. Lohmann nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych użytkownika obejmujących jego adres domowy i adres e-mail bez wyraźnej zgody użytkownika, którą może w dowolnym momencie wycofać.

   4. Pliki cookie

    Lohmann używa na stronie internetowej http://www.lohmann-tapes.com/ w różnych miejscach tzw. plików cookie, które służą do prezentacji oferty firmy Lohmann w sposób wygodniejszy dla użytkownika. Każdy użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Lohmann zwraca jednak uwagę na fakt, że w przypadku takiego ustawienia użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej http://www.lohmann-tapes.com/ w ich pełnym zakresie.

   5. Prawo do informacji, poprawiania, zablokowania i usunięcia

    Użytkownikowi przysługują w odniesieniu do jego danych osobowych w każdej chwili następujące prawa, z których skorzystanie jest bezpłatne:

    a) informacja na temat przechowywanych danych osobowych użytkownika, o ich pochodzeniu oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są ewentualnie przekazywane oraz o celu przechowywania danych,

    b) poprawienie nieprawidłowo przechowywanych danych,

    c) zablokowanie spornych lub niepotrzebnych już danych, które podlegają obowiązkowi przechowywania,

    d) usunięcie niepotrzebnych już danych, o ile nie podlegają one obowiązkowi przechowywania,

    e) sprzeciw wobec przetwarzania i przekazywania danych w celach marketingowych, do badań rynku i opinii publicznej, a także wobec rozpowszechniania i przetwarzania danych dotyczących użytkownika ze względów osobistych,

    f) odwołanie udzielonej zgody na przetwarzanie i korzystanie z danych, która nie jest wymagana ze względu na mające pierwszeństwo przepisy ustawy lub bezpośrednio w związku z realizacją istniejącego stosunku umownego. Jeśli użytkownik ma zamiar skorzystać z tych praw, jest proszony o zwrócenie się do firmy Lohmann pod podany w punkcie 1 adres, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub poczty elektronicznej. Alternatywnie użytkownik może zwrócić się pod adres podany w punkcie 8.

   6. Facebook

    Na tych strona internetowych są używane wtyczki sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). W momencie wyświetlenia naszych stron internetowych, na których jest umieszczona taka wtyczka, zostanie nawiązane połączenie z serwerami firmy Facebook, a wtyczka zostanie wyświetlona na stronie internetowej za pomocą komunikatu w przeglądarce. W ten sposób serwer firmy Facebook otrzymuje informację, które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone. Jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku i jest aktualnie zalogowany, Facebook przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebook;u. Podczas korzystania z funkcji wtyczki (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, dodanie komentarza) również te informacje zostaną przypisane do konta w witrynie Facebook, czemu można zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się przed użyciem wtyczki. Bliższe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez serwis Facebook, a także informacje na temat związanych z tym praw użytkownika i możliwości ochrony prywatności znajdują się we wskazówka dotyczących ochrony danych osobowych w serwisie Facebook.

   7. Twitter

    Twitter to serwis udostępniający usługę mikroblogowania. Serwis ten określa się również jako sieć społecznościową lub pamiętnik w Internecie dostępny w większości publicznie. Firmy i prasa korzystają z serwisu Twitter jako platformy do rozpowszechniania wiadomości. Jeśli przycisk Twitter jest wyświetlany przez zarejestrowanego użytkownika, może on opublikować daną stronę na swoim koncie w serwisie Twitter oraz dodać do tej publikacji własny tekst o długości 140 znaków. Twitter gromadzi dane osobowe swoich użytkowników i udostępnia je podmiotom trzecim. Twitter uważa, że te informacje są jej aktywami i zastrzega sobie prawo do ich odsprzedaży, gdy firma zmieni właściciela. Obecnie niejasną pozostaje w szczególności kwestia, czy przycisk Twitter powoduje przekazanie serwisowi Twitter.com danych osobowych osób odwiedzających stronę, a niebędących członkami tego serwisu.

   8. Contact for Data Protection Queries

    Lohmann Polska Sp. Z o.o
   9. Tel.: +48 58 555 81 50
    GDPR-LOPL@lohmann-tapes.com

  24.05.2018