Zrównoważony rozwój, zdrowie i zoptymalizowane procesy

LOHMANN oferuje na całym świecie indywidualne rozwiązania taśm klejących spełniające różne wymagania w wielu gałęziach przemysłu. Międzynarodowe przedsiębiorstwo Lohmann Tape Group utrzymuje kontakty z wieloma różnymi przedsiębiorcami i organizacjami, co umożliwia mu reprezentowanie interesów różnych grup. Zrównoważona praca wymaga zrozumienia różnorodnych wpływów na przedsiębiorstwo oraz różnych grup zainteresowań.

Z tego powodu wydane zostały wytyczne dotyczące polityki środowiskowej i polityki jakości, które pracownicy mogą wykorzystać do osiągnięcia indywidualnych celów i które pomagają w ukierunkowaniu ich codziennej pracy. Osobom spoza firmy, np. klientom, dostawcom lub mieszkańcom, wytyczne te obrazują, w jaki sposób nasze wartości, nasza wizja i misja są odzwierciedlane w naszych działaniach. Jako członek związku przemysłu chemicznego (Verband der chemischen Industrie e.V.) działamy w ramach światowej inicjatywy „Responsible Care”.

W przypadku zrównoważonej gospodarki stale sprawdzane są takie kwestie, jak jakość, unikanie zagrożeń, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo transportu i ochrona środowiska. Oznacza to aktywną ocenę różnorodnych wymagań i obowiązków oraz gwarancję ich realizacji. Niezależnie od tego należy wykorzystywać ciągłe udoskonalanie i rozwój nowych produktów oraz procesów produkcyjnych do efektywnej poprawy wykorzystania zasobów i zapobiegania ryzyku lub do jego zmniejszania. Powinniśmy być świadomi naszej odpowiedzialności jako przedsiębiorstwo.

Content_IMG_Puzzelteil-S.png

Sustainability - Zrównoważony rozwój

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Efektywne wykorzystanie zasobów:
Optymalizujemy nasze procesy produkcyjne pod kątem jak najniższego poziomu wykorzystania zasobów naturalnych. Powstałe na skutek emisji, odpadów, ścieków i hałasu obciążenie środowiska poddajemy regularnej kontroli i utrzymujemy je na możliwie najniższym poziomie.

Wspieramy kupowanie energooszczędnych produktów i usług, a także działania, związane z projektowaniem, dotyczące poprawy wydajności energetycznej.

 


Zrównoważony rozwój — zapobieganie ryzyku i jego redukcja:
Już w trakcie projektowania nowych produktów lub procesów produkcyjnych uwzględniamy ich wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie stosujemy mniej niebezpiecznych dla środowiska surowców i półproduktów.

 


Zgodność z prawem i stałe ulepszanie:
Poprzez przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska i oszczędności energii oraz spełnianie innych wymogów zobowiązujemy się do stałej poprawy stanu ochrony środowiska i wydajności energetycznej w celu ograniczenia obciążeń dla środowiska. Pod tym względem, system zarządzania jest stale ulepszany.

 


Aspekty środowiskowe i energetyczne – cele:
Firma Lohmann regularnie sprawdza i ocenia wpływ procesów na środowisko naturalne i aspekty energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów produkcji, zaopatrzenia i utylizacji, logistyki, projektowania i zakupów

Definiujemy konkretne cele środowiskowe i energetyczne w systemie zarządzania, ustalamy skuteczne środki i ciągle oceniamy ich status oraz adekwatność. Zapewniamy dostępność odpowiednich informacji i koniecznych zasobów

 

 

Content_IMG_Puzzelteil-H.png

Health - Zdrowie

 


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Ocena ryzyka - zapobieganie i motywacja
W ramach kompleksowych ocen ryzyka i inspekcji na miejscu we wszystkich obszarach firmy, regularnie sprawdzamy i oceniamy ryzyko związane z miejscem pracy oraz jego wpływ na pracowników. Przy zaangażowaniu pracowników i rady zakładowej jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą.

Stanowisko pracy — ocena ryzyka
Dobre warunki pracy i jakość życia w miejscu pracy promują zdrowie i motywację, co z kolei prowadzi do trwałego wzrostu innowacyjności i jakości usług. Zobowiązujemy się do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i innych wymogów oraz do eliminowania zagrożeń i minimalizowania ryzyka.

Ochrona przeciwpożarowa — zapobieganie występowaniu zagrożeń i ochrona przed nimi
Kompleksowa, prewencyjna i defensywna ochrona przeciwpożarowa, uwzględniająca stale zmieniające się warunki ramowe, jest głównym zadaniem zakładowej straży pożarnej Lohmann, działu bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska, a także oficerów ochrony przeciwpożarowej.

"Ciągła poprawa bezpieczeństwa pracy - cele

Definiujemy konkretne cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustanawiamy skuteczne środki zapobiegania i ograniczania zagrożeń oraz stale oceniamy ich status i skuteczność. System zarządzania jest stale ulepszany w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy."
 

 

Content_IMG_Puzzelteil-A.png

Availability - Dostępność


"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Dostępność — nowe i innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów:

Zobowiązujemy się dostarczać naszym klientom na całym świecie najwyższej jakości rozwiązania w zakresie połączeń. Nasza wiedza, innowacyjność i znajomość rynków decydują o przełomowości naszych technologii.

 

 


Dostępność — realizacja dostaw:

Wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu łańcucha wartości, aby dostarczać naszym klientom innowacyjne produkty w odpowiednim dla nich terminie.

Content_IMG_Puzzelteil-PE.png

Process Excellence -Zoptymalizowane procesy"SHAPE":

 • Sustainability
 • Health
 • Availability
 • Process Excellence

 

Doskonałość procesowa — realizacja zasady zero defektów:
Dążymy do trwałego wyeliminowania defektów w naszych produktach i procesach, tworząc tym samym potencjał do pełnej optymalizacji wszystkich procesów.

 


Doskonałość procesowa — standaryzacja i ciągłe doskonalenie:
Rozwijając nasze procesy tworzymy globalne, zorientowane na maksymalizację wartości dodanej standardy, a dzięki przejrzystości działań możliwe jest wykorzystanie najlepszych praktyk do ciągłego doskonalenia wszystkich naszych procesów.

 


Aspekty jakości — cele dotyczące jakości:
Podobnie jak w przypadku procedury zarządzania środowiskowego firma LOHMANN poddaje regularnej kontroli i ocenie wewnętrzne i zewnętrzne wymagania dotyczące jakości produktów i procesów. To umożliwia zdefiniowanie kompleksowych i decydujących o jakości aspektów we wszystkich działach przedsiębiorstwa i ustalenie konkretnych celów dotyczących jakości w systemie zarządzania oraz ciągłą ocenę ich statusu i adekwatności.

W centrum naszej uwagi znajduje się człowiek. Uwzględniamy to, kształtując nasza politykę środowiskową i jakościową oraz wyznaczając cele i określając środki związane z systemem zarządzania.

Dzięki temu, że jesteśmy dobrze poinformowani, możemy samodzielnie i odpowiedzialnie działać w interesie różnych grup. Ponieważ odpowiedzialne działanie oznacza dla nas tworzenie klimatu zaufania. Gwarantuje to otwarty dialog pomiędzy klientami, przedsiębiorstwem, pracownikami, sąsiadami, konsumentami i urzędami.